نمایش 1–12 از 18 نتیجه

2,4-D 72%SL توفوردی

علف‌کش انتخابی-سیستمیک و هورمونی از گروه فنوکسیکربوکسیلات و بازدارنده رشد است. علف‌کش‌های شبه اکسینی از طریق پیوند به پروتئین‌های پیوندی اکسین سبب اختلال در رشد که منجر به پیچ‌خوردگی، ضخیم و طویل شدن برگ‌ها و ساقه‌ها می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی گیاه جذب می‌شود.

2,4-D + MCPA 67.5% SL توفوردی+ ام سی پی آ

علف‌کش انتخابی- سیستمیک و هورمونی از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسید و بازدارنده رشد است. علف‌کش‌های شبه اکسینی از طریق پیوند به پروتئین‌های پیوندی اکسین سبب اختلال در رشد که منجر به پیچ‌خوردگی، ضخیم و طویل شدن برگ‌ها و ساقه‌ها می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی گیاه جذب می‌شود.

Athlete (Mesosulfuron + Iodo sulfuron + Mefenpyr diethyl 1.2% OD) اتلت (مزوسولفورون + یدوسولفورون + مفن پیر دی اتیل)

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه سولفونیل اوره و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS) که سبب اختلال در تولید اسیدهای آمینه ایزولوسین، لوسین و والین می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی گیاه جذب می‌شود.

Atrazin 80% WP آترازین

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی تری‌آزین‌هاست که بازدرانده انتقال الکترون در فتوسیستم  IIو مانع فتوسنتز می‌شود و در سایر فرآیندهای آنزیمی مداخله می‌کند. این علف‌کش توسط ریشه گیاه جذب می‌شود. علائم تاثیر آن به صورت کلروز سریع، نکروزه شدن ا و در نهایت خشک شدن علف‌هرز است.

Bispyribac-Sodium 40% SC بیس پیریباک سدیم

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه پریمیدینیل‌ بنزوات و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS) که سبب اختلال در تولید اسیدهای آمینه ایزولوسین، لوسین و والین می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود.

Clethodim 24% EC کلتودیم

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی سیکلو هگزان دیون که از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)، از سنتز اسیدهای چرب ممانعت می‌کند. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی گیاه جذب می‌شود.

Clopyralid 30%SL کلوپیرالید

علف‌کش انتخابی-سیستمیک از گروه پیریدین کربوکسیلیک اسید است که نوعی اکسین مصنوعی بوده و در تقسیم سلول‌ها اختلال ایجاد می‌کند و از طریق ریشه، ساقه و برگ جذب شده در منطقه مریستم تجمع می‌نماید.

Glufosinate-Ammonium 20%SL گلوفوسینیت آمونیوم

علف‌کش علف کشی غیرانتخابی- تماسی با کمی اثر سیستمیک از گروه اسید فسفونیک که بازدارنده سنتز گلوتامین بوده و سبب اختلال در متابولیسم آمونیوم و متعاقب آن تجمع آمونیاک در بافت‌ها خواهد شد. این علف‌کش در عمل فتوسنتز نیز اختلال ایجاد می‌کند. گلوفوسینیت آمونیوم برای کنترل علف‌های‌هرز یکساله و غیر دائمی مصرف می‌شود، بنابراین این علف‌کش علف‌های‌هرز چند ساله را به خوبی کنترل نمی‌کند. كلروز و پژمردگي بافت‌ها و در نهايت مرگ علف‌هرز طی 1 تا 2 هفته از علائم تاثیر علف‌کش است.

Haloxyfop-R Methyl Ester 10.8% EC هالوکسی فوپ آر متیل استر

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی آریلوکسی فنوکسی پروپیونات که از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)، از سنتز اسیدهای چرب ممانعت می‌کند. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود.

Metribuzin 70%WP متری بوزین

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی تریازینون که بازدرانده انتقال الکترون در فتوسیستم  IIو مانع فتوسنتز می‌شود. این علف‌کش توسط ریشه گیاه جذب می‌شود. علائم تاثیر آن به صورت کلروز سریع، نکروزه شدن از حاشیه برگ و در نهایت خشک شدن برگ‌ها است.

Nicosulfuron 4% OD نیکوسولفورون

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه سولفونیل اوره و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS) که سبب اختلال در تولید اسیدهای آمینه ایزولوسین، لوسین و والین می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود.

Oxadiazon 12%EC اگزادیازون

علف‌کش انتخابی- تماسی از گروه ان-فنیل اگزادیازول و‌ بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز (PPO) است. این علف‌کش روی گیاهچه‌های خارج شده از خاک موثر و توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود و با حرکت در آوندها به بخش‌های دیگر گیاه انتقال می یابد