نمایش 1–12 از 16 نتیجه

Acord (Prochloraz Manganese Chloride 50% WP) اکورد (پروکلراز منگنز کلراید)

قارچ کشی غیر سیستمیک و تماسی با اثر محافظتی و ریشه‌کنی از گروه ایمیدازول‌هاست. با مهار فعالیت استرول 14-دمتیلاز در مسیر بیوسنتز ارگوسترول عمل می‌کند.

Azoxystrobin+Difnoconazole 32.5% SC آزوکسی استروبین+ دیفنوکونازول

قارچ‌کش سیستمیک-نفوذی با اثر حفاظتی و درمانی از دو گروه استروبیلورین و تریازول‌هاست. آزوکسی استروبین، با اختلال در تنفس سلولی با  جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex) زنجیره تنفسی عمل می‌کند. دیفنوکونازول، با مهار آنزیم استرول 14- دمتیلاز در مسیر بیوسنتز ارگوسترول در غشا سلولی قارچ تاثیر می‌گذارد.

Captan 50% WP کاپتان

قارچ کشی غیر سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه فتالیمیدها می باشد که با مهار کردن سنتز ترکیبات آمینو در قارچ های بیمارگر اختلال ایجاد کرده و از فعالیت آنزیم های موثر درمتابولیسم فسفر مانند  اكسیدازها، هیدروژنازها و كوانزیم A جلوگیری می‌كند.

Carbendazim 60% WP کاربندازیم

قارچ کشی سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه بنزیمیدازول‌هاست. با جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین و در نتیجه در تقسیم میتوز عمل می‌کند. این قارچ‌کش از طریق ریشه و برگ جذب می‌شود.

Elite (fosetyl aluminium 80% WDG) الیت

قارچ کشی سیستمیک، پیشگیری کننده و درمانی طولانی مدت می باشد که دارای ماده موثره  فوزتیل آلومینیوم می باشد. این قارچ­کش از مشتقات اسید فسفونیک و خانواده الکيل فسفانات است. بعلت ویژگی‌های خاص، به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب گیاه شده و با حرکت رو به بالا (Acropetal) و رو به پايين (Basipetal) درگیاه منتشر می‌شود و با فعال کردن مکانيسم دفاعی و تاثير بر پاتوژن، سبب کاهش رشد بيمارگر و کنترل بيماری می‌گردد. این ترکیب از اسپورزایی و جوانه‌زنی اسپورها جلوگیری می‌کند.

EQUALIZER (Famoxadone+ Cymoxanil 52.5% WG) اکولایزر

قارچ‌کش حفاظتی، درمانی و پیشگیری کننده از گروه اکسازولیدین دیون و سیانواستامید اگزایم می‌باشد، فاموكسادون در تنفس میتوکندریال در كمپلكس III اختلال ایجاد می کند و باعث توقف رشد میسیلیوم های قارچ هدف می گردد. نحوه اثر سيموكسانيل، به خوبی شناخته نشده است. این ترکیب بر توليد پروتئين و سنتز DNA رشد ميسليوم تاثير می گذارد و از تشکیل سلول‌های قارچ عامل بیماری جلوگیری می‌کند.

Iprodione + Carbendazim 52.5% WP ایپرودیون + کاربندازیم

قارچ‌کش سیستمیک-تماسی با اثر پیشگیری و درمانی از دو گروه دی‌كربوكساميدها و بنزيميدازول‌ها است که دارای طیف وسیع کنترل می باشد. ایپرودیون مانع رشد هيف و جوانه زني اسپور در قارچ های هدف گردیده و کاربندازیم با جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین و در نتیجه اختلال در تقسیم میتوز عمل می‌کند.

Kresoxim-methyl 50% WDG کرزوکسیم متیل

قارچ‌کش حفاظتی، درمانی و ریشه‌کن کننده از گروه استروبیلورین‌ها می‌باشد، که با اختلال در تنفس سلولی و جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex) زنجیره تنفسی، مانع جوانه‌زنی می‌شود.

Mancozeb 80% WP مانکوزب

قارچ کشی تماسی با اثر حفاظتی از خانواده دی‌تیوکاربامات‌هاست. محل هدف آن چندگانه و سبب اختلال در کارکرد آنزیم‌ها از طریق غیر فعال نمودن آنزیم هاي سیکل تنفسی و گروه سولفیدریل در آمینواسیدها، متابولیسم چربی، تنفس و تولید ATP می‌شود. همچنین مانکوزب دارای منگنز و روی است که در متابولیسم گیاهان نقش دارند.

Penconazole 20% EW پنکونازول

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از خانواده تریازول‌ها می­باشد که با جلوگیری از فعالیت آنزیم استرول 14- دمتیلاز در مسیر بيوسنتز ارگوسترول از تشكيل غشاء سلولی جلوگیری و رشد را متوقف می‌سازد. این قارچ‌کش خاصيت جابجايي از ريشه به برگ و بلعکس را دارد.

Propamocarb hydrochloride 72.2% SL پروپاموکارب هیدروکلراید

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از خانواده کاربامات‌هاست که با تغییر در تراوایی غشاء سلولی و اختلال در بیوسنتز فسفولیپدها و اسیدهای چرب عمل می‌کند. پروپاموکارب هیدروکلراید در زمین‌های شنی و فقیر تاثیر قابل خوبی ندارد.

Propiconazole 25% EC پروپیکونازول

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از خانواده تریازول‌ها می باشد که با جلوگیری از فعالیت آنزیم استرول 14- دمتیلاز در مسیر بيوسنتز ارگوسترول از تشكيل غشاء سلولی جلوگیری نموده و رشد را متوقف می‌سازد. این قارچ‌کش خاصيت جابجايي از ريشه به برگ و بلعکس را دارد.