نمایش 1–12 از 20 نتیجه

آبامکتین Abamectin 1.8%EC

آبامکتين حشره­‌کش و کنه­‌کش با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی (سیستمیک محدود) بوده، از گروه آورمکتین می­ باشند. این ترکیب حاصل تخمیری است که به وسیله باکتری Streptomyces avermitilis تولید می­ شود. آبامکتين روي گيرنده‌های گابا (گاما آمينو بوتريک اسيد) در سيستم عصبي اثر می گذارد. GABA يك ناقل شيميايی بازدارنده در سيناپس­ های مغزی مهره ­داران و سيناپس­ های عصبی- ماهيچه­ ای در بی مهره ­گان می باشد كه اثر خود را با افزايش نفوذپذيری غشاء ناحيه پس­ سیناپسي نسبت به يون كلر اعمال می كند. آبامكتين فعاليت سيستميك محدودی دارد بطوريكه پس از محلول­پاشی روی گياه سريعا به درون برگ نفوذ كرده و به مدت چند هفته می تواند در آنجا بماند و با تغذيه حشرات مكنده جذب بدنشان می شود. آبامكتين از لحاظ آفت­ كشی تاثير تدریجی دارد ولی اثر فلج­ كنندگی آن بسرعت بروز میكند.

 

اتیون Ethion 47%EC

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی  از گروه فسفره  

اسپانسر Sponsor (Spinosad 24% SC)

اسپانسر حشره کشی تماسی-گوارشی از گروه اسپینوزین ها است که ماده موثر آن (اسپینوساد) از دو جزء اسپینوزین A و اسپینوزین D تشکیل شده است. اسپانسر ماده ای طبیعی است که در شرایط تخمیر هوازی توسط یک باکتری خاکزی (اکتینومیست) به نام Saccharopolyspora spinosa تولید می شود.  حشره­ کش اسپینوساد با دز مصرفی کم، مراحل مختلف زندگی بسیاری از آفات به ویژه لارو پروانه ها را در محصولات مختلف کنترل کرده، با تاثیر بر سیستم عصبی حشرات سبب فلج شدن و مرگ آن ها می شود. اسپانسر سازگاری خوبی با محصولات گوناگون (زراعی، سبزی و صیفی، درختان میوه و … ) دارد و می تواند در مدیریت تلفیقی آفات نیز به کار رود.

اکا Ekka (Acetamiprid 20% SP)

استامی­ پريد حشره كشی است از گروه نئونيكوتينوئيدها با اثر سيستميك، تماسی و گوارشی كه برای كنترل بسياری از آفات مكنده و برخی لاروها بكار می رود. استامی­ پريد از طريق برگ جذب و درگياه منتشر می شود. استامی­ پريد با اختلال درعمل گيرنده های عصبی نيكوتينك استيل كولين، سبب تاثير در سيناپس های سيستم اعصاب مركزی حشره می شود.

امامکتین بنزوآت Emamectin Benzoate 5.7% SG

امامکتین بنزوآت حشره ­کش تماسی و گوارشی  و دارای خاصیت نفوذی (سیستمیک محدود) است.

ايمیداکلوپريد Imidacloprid 35% SC

حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی گـوارشی از گـروه نئونیکوتینویید علیه آفات نباتی بویژه حشرات مکنده کاربرد دارد. ایمیداکلوپرید روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر می­گذارد. اين ترکيب در گياه بصورت سيستميک از ريشه جذب و در گياه منتشر مي شود. خاصيت سيستميک ایمیداکلوپرید باعث مي شود که اثر آن با بارندگي و شسته شدن در سطح گياه از بين نرود.

بهترين زمان مصرف اين آفتکش بطور کلي به محض ظهور آفت يا مشاهده خسارت است. اين ترکيب به همراه سيستم آبياري قطره اي نيز قابل استفاده است.

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC

ایندوکساکارب حشره کشی با اثر تماسی – گوارشی از گروه اکزادیازین می باشد که روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته و سبب فلج و توقف تغذیه می­شود. این حشره کش با بلوکه کردن کانال های سدیمی، سیستم عصبی حشره را مختل کرده و منجر به عدم تعادل حشرات و از بین رفتن آن­ها می­شود. این سم  ۴-۲ ساعت پس از محلول پاشی باعث مختل شدن تغذیه لاروها و فلج آنها شده و بعد از  ۶۰-۲۴ ساعت سبب مرگ لاروها می­شود. این سم به دلیل چربی دوستی ویژگی تخم کشی نیز دارد زیرا به راحتی به درون غشاء تخم جذب شده و لاروها به هنگام خروج  به محض تغذیه و تماس با سم از بین می روند.

پروفنوفوس Profenofos 50% EC

پروفنوفوس حشره‌كش و كنه‌كشی است فسفره، غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی با اثر نفوذی كه با مهار آنزيم كولين استراز و اختلال در سيستم عصبی، سبب مرگ آفات می شود.

پیری پروکسی فن Pyriproxyfen 10% EC

حشره کشی است هورمونی که بر روی رشد حشره تاثیر گذاشته و مانع تکامل آن می شود. پیری پروکسی فن فقط بر روی لارو ها و پوره ها اثر دارد و بر روی حشره بالغ تاثیری نمی گذارد. بنابراین زمان استفاده از آن به محض مشاهده مراحل رشدی ابتدایی آفت و قبل از ظهور افراد بالغ است. چنانچه این زمان از دست برود باید با یک سم بالغ کش دیگر مخلوط گردد.

تری کلرفن Trichlorfon 80% SP

حشره­ کشی  غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفات­ ها می باشد. این حشره کش با مهار آنزیم کولین استراز آفات گیاهی را از بین می برد. استیل کولین یک ناقل عصبی است که در فضای بین سیناپسی ترشح شده و باعث تحریک رشته عصبی بعدی می شود این ترکیب توسط آنزیم کولین استراز تجزیه شده و تحریک پایان می پذیرد. اما در صورت مهار آنزیم کولین استراز توسط تری­کلرفن این ناقل عصبی بطور مداوم باعث تحریک اعصاب شده و باعث فلج شدن حشره می شود. حشرات در این وضعیت توانایی حرکت و تغذیه ندارند و از بین خواهند رفت.

تیودیکارب Thiodicarb 80% DF

تیودیکارب حشره کشی گوارشی و تماسی از گروه اکسیم کارباماتها است. تیودیکارب مهار کننده آنزیم کولین استراز است. ترکیبات کارباماتی مثل ترکیبات فسفره عمل میکنند ولی زمان اثر و پایداری کمتری دارند. این ترکیبات عمل آنزیم مذکور را به منظور قطع تحریک رشته عصبی بعدی مختل نموده و مانع می‌شود که عصب دوباره به حالت عادی خود باز گردد، در نتیجه تجمع استیل کولین در سیناپس موجب می‌شود که موجود زنده در اثر تحریکات و تشنجات مکرر از بین برود.

تیوسیکلام هیدروژن اکسالات Tiocyclam Hydrogen Oxalate 50% SP

حشره کش تماسی گوارشی با خاصیت سیستمیک محدود می باشد که دارای منشاء بیولوژیک بوده و از یک نوع کرم دریایی به نام  Lumbrineris Heteropoda تهیه می شود.