نمایش 1–12 از 23 نتیجه

Cyromazine 75%WP سیرومازین

حشره‌کش سیستمک- تماسی و گوارشی از گروه تنظیم کنندگان رشد (IGR) می‌باشد، و با بازدارندگی از سنتز کیتین مانع از رشد و نمو لاروها می‌شود. احتمالا در پوست اندازی لاروها نیز اختلال ایجاد می‌کند و در نتیجه ظهور حشرات کامل متوقف می‌گردد.

INDOXACARB +EMAMECTIN BENZOATE 9% SC ایندوکساکارب + امامکتین بنزوآت

حشره‌کش غیرسیستمیک- گوارشی و تماسی که دارای دو ماده موثره ایندوکساکارب (5/7 درصد) از گروه اکسادیازین و امامکتین بنزوات (5/1 درصد) از گروه آورمکتین‌ها است. ایندوکساکارب ، با مسدود کردن کانال‌های سدیم در آکسون سلول‌های عصبی، سبب فلج شدن و توقف تغذیه می‌شود. ایندوکساکارب دارای 2 ایزومر R و S  (بیشتر ایزومر S استفاده می‌شود). امامکتین بنزوآت با تاثیر بر روی گیرنده‌های دریچه گلوتاماتی در کانال‌های کلرید گابا (گاما آمینو بوترتیک اسید) و تشدید پیام عصبی در سیستم ماهیچه حشره سبب مرگ آنها می‌شود. این حشره‌کش دارای خاصیت هم افزایی(سینرژیستی) می‌باشد. بهترین زمان مصرف، ابتدای شکل‌گیری آفت و مرحله سن 1 لارو است. برای کنترل حشرات مقاوم به ارگانوفسفره، کاربامات و پایروتروئیدهای مصنوعی قابل توصیه می‌باشد.

Lufenuron+Emamectin Benzoate 45%WG لوفنورون + امامکتین بنزوآت

حشره‌کش نفوذی و سیستمیک محدود- گوارشی و تماسی که دارای دو ماده موثره لوفنورون (40 درصد) از گروه بنزوئیل اوره و امامکتین بنزوات (5 درصد) از گروه آورمکتین‌ها است. لوفنورون، حشره‌كش هورموني و دارای 2 ایزومر است که سبب اختلال در سنتز کیتین در لاروها (سنين 1 تا3- ناباروری تخم حشرات) می‌شود و تاثیری بر روی حشرات بالغ ندارد. امامکتین بنزوآت با تاثیر بر روی گیرنده‌های دریچه گلوتاماتی در کانال‌های کلرید گابا (گاما آمینو بوترتیک اسید) و سبب تشدید پیام عصبی در سیستم ماهیچه و در نهایت موجب مرگ حشره می‌شود. این حشره‌کش بر روی لارو موثر است و اثر ضربه‌ای روی حشرات بالغ دارد. برای کنترل حشرات مقاوم به ارگانوفسفره و پیروتروئیدها قابل توصیه است

آبامکتین Abamectin 1.8%EC

آبامکتين حشره­‌کش و کنه­‌کش با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی (سیستمیک محدود) بوده، از گروه آورمکتین می­ باشند. این ترکیب حاصل تخمیری است که به وسیله باکتری Streptomyces avermitilis تولید می­ شود. آبامکتين روي گيرنده‌های گابا (گاما آمينو بوتريک اسيد) در سيستم عصبي اثر می گذارد. GABA يك ناقل شيميايی بازدارنده در سيناپس­ های مغزی مهره ­داران و سيناپس­ های عصبی- ماهيچه­ ای در بی مهره ­گان می باشد كه اثر خود را با افزايش نفوذپذيری غشاء ناحيه پس­ سیناپسي نسبت به يون كلر اعمال می كند. آبامكتين فعاليت سيستميك محدودی دارد بطوريكه پس از محلول­پاشی روی گياه سريعا به درون برگ نفوذ كرده و به مدت چند هفته می تواند در آنجا بماند و با تغذيه حشرات مكنده جذب بدنشان می شود. آبامكتين از لحاظ آفت­ كشی تاثير تدریجی دارد ولی اثر فلج­ كنندگی آن بسرعت بروز میكند.

 

اتیون Ethion 47%EC

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی  از گروه فسفره  

اسپانسر Sponsor (Spinosad 24% SC)

اسپانسر حشره کشی تماسی-گوارشی از گروه اسپینوزین ها است که ماده موثر آن (اسپینوساد) از دو جزء اسپینوزین A و اسپینوزین D تشکیل شده است. اسپانسر ماده ای طبیعی است که در شرایط تخمیر هوازی توسط یک باکتری خاکزی (اکتینومیست) به نام Saccharopolyspora spinosa تولید می شود.  حشره­ کش اسپینوساد با دز مصرفی کم، مراحل مختلف زندگی بسیاری از آفات به ویژه لارو پروانه ها را در محصولات مختلف کنترل کرده، با تاثیر بر سیستم عصبی حشرات سبب فلج شدن و مرگ آن ها می شود. اسپانسر سازگاری خوبی با محصولات گوناگون (زراعی، سبزی و صیفی، درختان میوه و … ) دارد و می تواند در مدیریت تلفیقی آفات نیز به کار رود.

اکا Ekka (Acetamiprid 20% SP)

استامی­ پريد حشره كشی است از گروه نئونيكوتينوئيدها با اثر سيستميك، تماسی و گوارشی كه برای كنترل بسياری از آفات مكنده و برخی لاروها بكار می رود. استامی­ پريد از طريق برگ جذب و درگياه منتشر می شود. استامی­ پريد با اختلال درعمل گيرنده های عصبی نيكوتينك استيل كولين، سبب تاثير در سيناپس های سيستم اعصاب مركزی حشره می شود.

امامکتین بنزوآت Emamectin Benzoate 5.7% SG

امامکتین بنزوآت حشره ­کش تماسی و گوارشی  و دارای خاصیت نفوذی (سیستمیک محدود) است.

ايمیداکلوپريد Imidacloprid 35% SC

حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی گـوارشی از گـروه نئونیکوتینویید علیه آفات نباتی بویژه حشرات مکنده کاربرد دارد. ایمیداکلوپرید روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر می­گذارد. اين ترکيب در گياه بصورت سيستميک از ريشه جذب و در گياه منتشر مي شود. خاصيت سيستميک ایمیداکلوپرید باعث مي شود که اثر آن با بارندگي و شسته شدن در سطح گياه از بين نرود.

بهترين زمان مصرف اين آفتکش بطور کلي به محض ظهور آفت يا مشاهده خسارت است. اين ترکيب به همراه سيستم آبياري قطره اي نيز قابل استفاده است.

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC

ایندوکساکارب حشره کشی با اثر تماسی – گوارشی از گروه اکزادیازین می باشد که روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته و سبب فلج و توقف تغذیه می­شود. این حشره کش با بلوکه کردن کانال های سدیمی، سیستم عصبی حشره را مختل کرده و منجر به عدم تعادل حشرات و از بین رفتن آن­ها می­شود. این سم  ۴-۲ ساعت پس از محلول پاشی باعث مختل شدن تغذیه لاروها و فلج آنها شده و بعد از  ۶۰-۲۴ ساعت سبب مرگ لاروها می­شود. این سم به دلیل چربی دوستی ویژگی تخم کشی نیز دارد زیرا به راحتی به درون غشاء تخم جذب شده و لاروها به هنگام خروج  به محض تغذیه و تماس با سم از بین می روند.

پروفنوفوس Profenofos 50% EC

پروفنوفوس حشره‌كش و كنه‌كشی است فسفره، غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی با اثر نفوذی كه با مهار آنزيم كولين استراز و اختلال در سيستم عصبی، سبب مرگ آفات می شود.

پیری پروکسی فن Pyriproxyfen 10% EC

حشره کشی است هورمونی که بر روی رشد حشره تاثیر گذاشته و مانع تکامل آن می شود. پیری پروکسی فن فقط بر روی لارو ها و پوره ها اثر دارد و بر روی حشره بالغ تاثیری نمی گذارد. بنابراین زمان استفاده از آن به محض مشاهده مراحل رشدی ابتدایی آفت و قبل از ظهور افراد بالغ است. چنانچه این زمان از دست برود باید با یک سم بالغ کش دیگر مخلوط گردد.