در حال نمایش 6 نتیجه

Etoxazole 10%SC اتوکسازول

كنه‌كش تماسی، غیر سیستمیک از گروه دی فنیل اکسازولین و بازدارنده رشد می باشد که باعث اختلال در سنتز کیتین و پوست اندازی می‌شود. اتوکسازول بر روی مراحل تخم، لارو و پوره کنه های هدف موثر بوده و همچنین باعث نابارور کردن تخم‌ کنه‌های ماده هدف می‌شود.

Fenpyroximate 5%SC فن پیروکسی میت

كنه‌كش تماسی و نفوذی از گروه فنوکسی پیرازول استکه از نقل و انتقال الکترون در میتوکندری‌ها ممانعت می‌کند. این کنه کش با اثر ضربتی برای مراحل مختلف کنه های هدف استفاده می‌شود.

Ferrosave48(INNOVIVE)

آهن یک عنصر ضروری برای تغذیه ­ی گیاه بوده و نقش مهمی در تشکیل کلروفیل دارد. کمبود آهن عامل محدود

Pyridaben 20% WP پیریدابن

كنه‌كش تماسی، غیر سیستمیک از گروه پیریدازینون‌ها که از نقل و انتقال الکترون در میتوکندری‌ ممانعت می‌کند. پیریدابن با اثر ضربتی و دوام طولانی بر روی تمام مراحل فعال رشد کنه (لارو، پوره و بالغ) تاثیر گذار است

Tebufenozide20%SC تبوفنوزاید

حشره کش تماسی - گوارشی حشره‌کش گوارشی- انتخابی از گروه دی‌آسیل هیدرازین است که با اختلال در سنتز کیتین و تشدید عملکرد هورمون اکداسیون (هورمون پوست اندازی) عمل می‌کند. چند ساعت پس از قرار گرفتن در معرض حشره‌کش، تغذیه لارو متوقف شده و پوست اندازی آن ناموفق است. تنظیم کننده رشد حشرات (IGR)

تیودیکارب Thiodicarb 80% DF

تیودیکارب حشره کشی گوارشی و تماسی از گروه اکسیم کارباماتها است. تیودیکارب مهار کننده آنزیم کولین استراز است. ترکیبات کارباماتی مثل ترکیبات فسفره عمل میکنند ولی زمان اثر و پایداری کمتری دارند. این ترکیبات عمل آنزیم مذکور را به منظور قطع تحریک رشته عصبی بعدی مختل نموده و مانع می‌شود که عصب دوباره به حالت عادی خود باز گردد، در نتیجه تجمع استیل کولین در سیناپس موجب می‌شود که موجود زنده در اثر تحریکات و تشنجات مکرر از بین برود.