نمایش دادن همه 3 نتیجه

Etoxazole 10%SC اتوکسازول

كنه‌كش تماسی، غیر سیستمیک از گروه دی فنیل اکسازولین و بازدارنده رشد می باشد که باعث اختلال در سنتز کیتین و پوست اندازی می‌شود. اتوکسازول بر روی مراحل تخم، لارو و پوره کنه های هدف موثر بوده و همچنین باعث نابارور کردن تخم‌ کنه‌های ماده هدف می‌شود.

Fenpyroximate 5%SC فن پیروکسی میت

كنه‌كش تماسی و نفوذی از گروه فنوکسی پیرازول استکه از نقل و انتقال الکترون در میتوکندری‌ها ممانعت می‌کند. این کنه کش با اثر ضربتی برای مراحل مختلف کنه های هدف استفاده می‌شود.

Pyridaben 20% WP پیریدابن

كنه‌كش تماسی، غیر سیستمیک از گروه پیریدازینون‌ها که از نقل و انتقال الکترون در میتوکندری‌ ممانعت می‌کند. پیریدابن با اثر ضربتی و دوام طولانی بر روی تمام مراحل فعال رشد کنه (لارو، پوره و بالغ) تاثیر گذار است