نمایش دادن همه 2 نتیجه

پیریدابن Pyridaben 20% WP

پیریدابن کنه کشی از گروه پیریدازینون ها است با اثر ضربتی و دوام طولانی که بر روی تمام مراحل فعال رشد کنه از لارو و پوره تا بالغ تاثیر گذار است. پیریدابن را باید زمانی مصرف نمود که کنه ها فعال باشند و جمعیت آنها هنوز به مرحله ایجاد خسارت جدی نرسیده باشد. این کنه کش با اختلال در زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری ها و تنفس سلولی باعث از بین رفتن کنه ها می شود.

فن پیروکسی میت Fenpyroximate 5%SC

كنه كشی با خاصیت تماسی و نفوذی بسیار بالا ، از نقل و انتقال الکترون در میتوکندری ها ممانعت می کند. با اثر ضربتی سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم بکار می رود .