در حال نمایش یک نتیجه

Brodifacoum B0/005%(Pasta&Pellet) تــام کـــت

موش‌کشی ضد انعقادی از گروه هیدروکومارین است که با بازدارندگی از چرخه ویتامین K1 مانع انعقاد خون گردیده و در نهایت منجر به خونریزی و مرگ موش های هدف می‌شود.