نمایش 1–12 از 78 نتیجه

2,4-D 72%SL توفوردی

علف‌کش انتخابی-سیستمیک و هورمونی از گروه فنوکسیکربوکسیلات و بازدارنده رشد است. علف‌کش‌های شبه اکسینی از طریق پیوند به پروتئین‌های پیوندی اکسین سبب اختلال در رشد که منجر به پیچ‌خوردگی، ضخیم و طویل شدن برگ‌ها و ساقه‌ها می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی گیاه جذب می‌شود.

2,4-D + MCPA 67.5% SL توفوردی+ ام سی پی آ

علف‌کش انتخابی- سیستمیک و هورمونی از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسید و بازدارنده رشد است. علف‌کش‌های شبه اکسینی از طریق پیوند به پروتئین‌های پیوندی اکسین سبب اختلال در رشد که منجر به پیچ‌خوردگی، ضخیم و طویل شدن برگ‌ها و ساقه‌ها می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی گیاه جذب می‌شود.

Acord (Prochloraz Manganese Chloride 50% WP) اکورد (پروکلراز منگنز کلراید)

قارچ کشی غیر سیستمیک و تماسی با اثر محافظتی و ریشه‌کنی از گروه ایمیدازول‌هاست. با مهار فعالیت استرول 14-دمتیلاز در مسیر بیوسنتز ارگوسترول عمل می‌کند.

Athlete (Mesosulfuron + Iodo sulfuron + Mefenpyr diethyl 1.2% OD) اتلت (مزوسولفورون + یدوسولفورون + مفن پیر دی اتیل)

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه سولفونیل اوره و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS) که سبب اختلال در تولید اسیدهای آمینه ایزولوسین، لوسین و والین می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی گیاه جذب می‌شود.

Atrazin 80% WP آترازین

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی تری‌آزین‌هاست که بازدرانده انتقال الکترون در فتوسیستم  IIو مانع فتوسنتز می‌شود و در سایر فرآیندهای آنزیمی مداخله می‌کند. این علف‌کش توسط ریشه گیاه جذب می‌شود. علائم تاثیر آن به صورت کلروز سریع، نکروزه شدن ا و در نهایت خشک شدن علف‌هرز است.

Azoxystrobin+Difnoconazole 32.5% SC آزوکسی استروبین+ دیفنوکونازول

قارچ‌کش سیستمیک-نفوذی با اثر حفاظتی و درمانی از دو گروه استروبیلورین و تریازول‌هاست. آزوکسی استروبین، با اختلال در تنفس سلولی با  جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex) زنجیره تنفسی عمل می‌کند. دیفنوکونازول، با مهار آنزیم استرول 14- دمتیلاز در مسیر بیوسنتز ارگوسترول در غشا سلولی قارچ تاثیر می‌گذارد.

Bispyribac-Sodium 40% SC بیس پیریباک سدیم

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه پریمیدینیل‌ بنزوات و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS) که سبب اختلال در تولید اسیدهای آمینه ایزولوسین، لوسین و والین می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود.

Brodifacoum B0/005%(Pasta&Pellet) تــام کـــت

موش‌کشی ضد انعقادی از گروه هیدروکومارین است که با بازدارندگی از چرخه ویتامین K1 مانع انعقاد خون گردیده و در نهایت منجر به خونریزی و مرگ موش های هدف می‌شود.

Calcium Nitrate نیترات کلسیم

" نیترات کلسیم بلو اوشن" کود محلول در آب است که نیتروژن و کلسیم را بطور همزمان برای افزایش کیفیت میوه و جلوگیری از پوسیدگی انتهای شکوفه فراهم می‌کند. یکی از ویژگی های مهم کود نیترات کلسیم نسبت به سایر کودها این است که به راحتی از دسترس گیاه خارج نمی‌شود و به مقدار زیاد جذب ریشه گیاه می‌شود و مقدار کمی به صورت جذب سطحی ذرات خاک می‌شوند. این کود جذب کاتیون‌های پتاسیم، کلسیم و منیزیم را بیشتر می‌کند.کلسیم از عناصر غيرمتحرك است که پس از ورود به پيكره گياه، به میزان بسیار کمی جابجا می شود؛ “نیترات کلسیم بلو اوشن” علاوه بر کمک به جذب بهتر کلسیم به داخل پیکره گیاه، امکان جابجایی کلسیم در داخل گیاه و رسیدن آن به اندام‌های هدف مانند میوه، ریشه و جوانه ها را نیز تسهیل می‌نماید. نقش دیگر کلسیم افزایش کیفیت، ماندگاری و بازار پسندی در میوه ها و محصولات تولیدی می باشد، به نحوی که باعث می شود محصولات علاوه بر سفتی بیشتر و بازارپسندی مناسب تر، ماندگاری بهتری نیز داشته باشند و در اثر انبار داری و جابجایی از کیفیت آنها کاسته نشود. ترکیبات:
حداقل نیتروژن کل (N) 5%/15
حداقل مقدار کلسیم محلول در آب  (CaO) 50%
حداکثر مقدار سدیم به صورت (Na) 1%
PH در محلول 10 درصد 6

Captan 50% WP کاپتان

قارچ کشی غیر سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه فتالیمیدها می باشد که با مهار کردن سنتز ترکیبات آمینو در قارچ های بیمارگر اختلال ایجاد کرده و از فعالیت آنزیم های موثر درمتابولیسم فسفر مانند  اكسیدازها، هیدروژنازها و كوانزیم A جلوگیری می‌كند.

Carbendazim 60% WP کاربندازیم

قارچ کشی سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه بنزیمیدازول‌هاست. با جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین و در نتیجه در تقسیم میتوز عمل می‌کند. این قارچ‌کش از طریق ریشه و برگ جذب می‌شود.

Clethodim 24% EC کلتودیم

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی سیکلو هگزان دیون که از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)، از سنتز اسیدهای چرب ممانعت می‌کند. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی گیاه جذب می‌شود.