نمایش 25–36 از 78 نتیجه

GrowBest گروبست

"گروبست"  کودی حاوی ازت، فسفر و پتاسیم می‌باشد که با تامین همزمان مواد آلی، آلجینیک اسید، اسیدهای آمینه و عناصر مواد ریزمغذی یک محصول کامل و ترکیبی ایده‌آل از مواد مغذی، هورمون‌های گیاهی طبیعی و عناصر معدنی است. اسید آمینه‌ها و آلجینیک اسید موجود در این محصول، آنتی استرس‌های قوی هستند که با استفاده از آن مقاومت گیاه در برابر استرس‌های محیطی افزایش می‌یابد. همچنین این کود، سبب افزایش عملکرد و رنگ ‌آوری محصول می‌شود ترکیبات:
مواد آلی 45 % منیزیم محلول  (Mgo) 0.4 %
آلجنیک اسید 18.5 % بور محلول   (B) 0.03 %
اسید آمینه آزاد 1.5 % آهن محلول 0.0226 %
نیتروژن کل 2.1 % منگنز محلول 0.0002 %
فسفر قابل استفاده  (P2O5) 2.1 % روی محلول 0.0012 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 18.7 % مس محلول 0.001 %
گوگرد محلول (SO3) 1.5 % PH 8-11
کلسیم محلول (CaO) 1.2 %

Haloxyfop-R Methyl Ester 10.8% EC هالوکسی فوپ آر متیل استر

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی آریلوکسی فنوکسی پروپیونات که از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)، از سنتز اسیدهای چرب ممانعت می‌کند. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود.

INDOXACARB +EMAMECTIN BENZOATE 9% SC ایندوکساکارب + امامکتین بنزوآت

حشره‌کش غیرسیستمیک- گوارشی و تماسی که دارای دو ماده موثره ایندوکساکارب (5/7 درصد) از گروه اکسادیازین و امامکتین بنزوات (5/1 درصد) از گروه آورمکتین‌ها است. ایندوکساکارب ، با مسدود کردن کانال‌های سدیم در آکسون سلول‌های عصبی، سبب فلج شدن و توقف تغذیه می‌شود. ایندوکساکارب دارای 2 ایزومر R و S  (بیشتر ایزومر S استفاده می‌شود). امامکتین بنزوآت با تاثیر بر روی گیرنده‌های دریچه گلوتاماتی در کانال‌های کلرید گابا (گاما آمینو بوترتیک اسید) و تشدید پیام عصبی در سیستم ماهیچه حشره سبب مرگ آنها می‌شود. این حشره‌کش دارای خاصیت هم افزایی(سینرژیستی) می‌باشد. بهترین زمان مصرف، ابتدای شکل‌گیری آفت و مرحله سن 1 لارو است. برای کنترل حشرات مقاوم به ارگانوفسفره، کاربامات و پایروتروئیدهای مصنوعی قابل توصیه می‌باشد.

Iprodione + Carbendazim 52.5% WP ایپرودیون + کاربندازیم

قارچ‌کش سیستمیک-تماسی با اثر پیشگیری و درمانی از دو گروه دی‌كربوكساميدها و بنزيميدازول‌ها است که دارای طیف وسیع کنترل می باشد. ایپرودیون مانع رشد هيف و جوانه زني اسپور در قارچ های هدف گردیده و کاربندازیم با جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین و در نتیجه اختلال در تقسیم میتوز عمل می‌کند.

Kinghami کینگ‌همی مایع

"کینگ­‌همی" ” کودی حاوی ازت، فسفر و پتاسیم می‌باشد که با تامین همزمان مواد آلی، آلجینیک اسید، اسیدهای آمینه و عناصر مواد ریزمغذی یک محصول کامل و ترکیبی ایده‌آل از مواد مغذی، هورمون‌های گیاهی طبیعی و عناصر معدنی است. اسید آمینه‌ها و آلجینیک اسید موجود در این محصول، آنتی استرس‌های قوی هستند که با استفاده از آن مقاومت گیاه در برابر استرس‌های محیطی افزایش می‌یابد. همچنین این کود، محرک گلدهی و بازدارنده ریزش گل‌ها و افزایش دهنده کیفیت و بازارپسندی میوه‌هاست. ترکیبات:
مواد آلی 11 % منیزیم محلول  (Mgo) 0.33 %
آلجنیک اسید 7.5 % بور محلول   (B) 0.03 %
اسید آمینه آزاد 1.58 % آهن محلول 0.02626 %
نیتروژن کل 4.4 % منگنز محلول 0.0002 %
فسفر قابل استفاده  (P2O5) 4.2 % روی محلول 0.0012 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 6.3 % مس محلول 0.001 %
گوگرد محلول (SO3) 1.5 % PH 4-8
کلسیم محلول (CaO) 1 %

Kresoxim-methyl 50% WDG کرزوکسیم متیل

قارچ‌کش حفاظتی، درمانی و ریشه‌کن کننده از گروه استروبیلورین‌ها می‌باشد، که با اختلال در تنفس سلولی و جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex) زنجیره تنفسی، مانع جوانه‌زنی می‌شود.

Lufenuron+Emamectin Benzoate 45%WG لوفنورون + امامکتین بنزوآت

حشره‌کش نفوذی و سیستمیک محدود- گوارشی و تماسی که دارای دو ماده موثره لوفنورون (40 درصد) از گروه بنزوئیل اوره و امامکتین بنزوات (5 درصد) از گروه آورمکتین‌ها است. لوفنورون، حشره‌كش هورموني و دارای 2 ایزومر است که سبب اختلال در سنتز کیتین در لاروها (سنين 1 تا3- ناباروری تخم حشرات) می‌شود و تاثیری بر روی حشرات بالغ ندارد. امامکتین بنزوآت با تاثیر بر روی گیرنده‌های دریچه گلوتاماتی در کانال‌های کلرید گابا (گاما آمینو بوترتیک اسید) و سبب تشدید پیام عصبی در سیستم ماهیچه و در نهایت موجب مرگ حشره می‌شود. این حشره‌کش بر روی لارو موثر است و اثر ضربه‌ای روی حشرات بالغ دارد. برای کنترل حشرات مقاوم به ارگانوفسفره و پیروتروئیدها قابل توصیه است

Lyric 4.8 لیریک

"لیریک 8/4"کود آهن محلول، کلاته شده با EDDHA و ايزومر اورتو– اورتو است. عنصر آهن در فعال شدن بیش از ۲۰۰ آنزیم گیاهی مؤثر است و به عنوان فعال کننده گیاهان، پرمصرف‌ترین ریز مغذی شناخته شده است. جلوگیری از تثبیت آهن و شوری خاک با استفاده از کلات کننده‌های ارگانیک با پایداری بالا امکان پذیر است. در این میان ترکیب EDDHA مؤثرترین ترکیب کلات کننده برای خاک‌های قلیایی است که می‌تواند آهن را در طی زمان طولانی‌تری در خاک فعال نگه دارد. شکل ایزومری اورتو - اورتو در مولكول Fe -EDDHA یون آهن را در برابر اکسیداسیون به شدت حفاظت کرده و میزان جذب گیاهی آن را تضمین می‌کند. ترکیبات:
آهن محلول 6 %
آهن کلاته با  EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو 3 %
PH 7-9
وضعیت ظاهری میکروگرانول

Mancozeb 80% WP مانکوزب

قارچ کشی تماسی با اثر حفاظتی از خانواده دی‌تیوکاربامات‌هاست. محل هدف آن چندگانه و سبب اختلال در کارکرد آنزیم‌ها از طریق غیر فعال نمودن آنزیم هاي سیکل تنفسی و گروه سولفیدریل در آمینواسیدها، متابولیسم چربی، تنفس و تولید ATP می‌شود. همچنین مانکوزب دارای منگنز و روی است که در متابولیسم گیاهان نقش دارند.

Metribuzin 70%WP متری بوزین

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی تریازینون که بازدرانده انتقال الکترون در فتوسیستم  IIو مانع فتوسنتز می‌شود. این علف‌کش توسط ریشه گیاه جذب می‌شود. علائم تاثیر آن به صورت کلروز سریع، نکروزه شدن از حاشیه برگ و در نهایت خشک شدن برگ‌ها است.

Nicosulfuron 4% OD نیکوسولفورون

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه سولفونیل اوره و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS) که سبب اختلال در تولید اسیدهای آمینه ایزولوسین، لوسین و والین می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود.

Orthosave 55 (INNOVIVE)

"اورتوسیو 55"کود آهن محلول، کلاته شده با EDDHA و همراه با ايزومر اورتو– اورتو است. عنصر آهن در فعال شدن بیش از ۲۰۰ آنزیم گیاهی مؤثر است و به عنوان فعال کننده گیاهان، پرمصرف‌ترین ریز مغذی شناخته شده است. جلوگیری از تثبیت آهن و شوری خاک با استفاده از کلات کننده‌های ارگانیک با پایداری بالا امکان پذیر است. در این میان ترکیب EDDHA مؤثرترین ترکیب کلات کننده برای خاک‌های قلیایی است که می‌تواند آهن را در طی زمان طولانی‌تری در خاک فعال نگه دارد. شکل ایزومری اورتو - اورتو در مولكول Fe -EDDHA یون آهن را در برابر اکسیداسیون به شدت حفاظت کرده و میزان جذب گیاهی آن را تضمین می‌کند.
ترکیبات:
آهن محلول 6 %
آهن کلاته با  EDDHA 6 %
آهن کلاته با  EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو 5.5 %