نمایش 49–60 از 78 نتیجه

Super Power (Clethodim 12% EC) سوپرپاور (کلتودیم)

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی سیکلو هگزان دیون که از طریق جلوگیری از فعالیت استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase)، از سنتز اسیدهای چرب ممانعت می‌کند. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی گیاه جذب می‌شود.

Tebuconazole 25% EW تبوکونازول

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی و ریشه‌کنی از خانواده تریازول‌ها می‌باشد که با جلوگیری از فعالیت آنزیم استرول 14- دمتیلاز در مسیر بيوسنتز ارگوسترول از تشكيل غشاء سلولی جلوگیری و رشد را متوقف می‌سازد. این قارچ‌کش خاصيت جابجايي از ريشه به برگ و بلعکس را دارد.

Tebufenozide20%SC تبوفنوزاید

حشره کش تماسی - گوارشی حشره‌کش گوارشی- انتخابی از گروه دی‌آسیل هیدرازین است که با اختلال در سنتز کیتین و تشدید عملکرد هورمون اکداسیون (هورمون پوست اندازی) عمل می‌کند. چند ساعت پس از قرار گرفتن در معرض حشره‌کش، تغذیه لارو متوقف شده و پوست اندازی آن ناموفق است. تنظیم کننده رشد حشرات (IGR)

Thiophanate Methyl 70% WP تیوفانات متیل

قارچ کشی سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه تیوفانات است که با جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین و در نتیجه در تقسیم میتوز عمل می‌کند. این قارچ‌کش از طریق ریشه و برگ جذب می‌شود.

Tribenuron methyl 75% DF تری‌بنورون متیل

علف‌کش انتخابی- تماسی از گروه سولفونيل اوره و‌ بازدارنده آنزیم استولاکتات سنتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سنتاز (AHAS) که سبب اختلال در تولید اسیدهای آمینه ایزولوسین، لوسین و والین می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود.

Tricyclazole 75% WP تری سیکلازول

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی از گروه تری‌آزولوبنزوتیازول است که با جلوگیری از سنتز ملانین عمل می‌کند. این قارچ‌کش از طریق ریشه و برگ جذب می‌شود.

Trifloxystrobin 50% WG تری فلوکسی استروبین

قارچ‌کش نیمه سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه اکسیمینواستات است که با اختلال در تنفس سلولی و اختلال در انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex) زنجیرهء تنفسی عمل می‌کند.

Trifluralin 48% EC تری‌فلورالین

علف‌کش انتخابی- از گروه دی نيترو آنيلين که بازدارنده تقسیم سلول و رشد ریشه، از طریق هیپوکوتیل جذب گیاه می‌شود و قابلیت انتقال در گیاه ندارد. افزایش قطر ریشه، ایجاد تورم در ناحیه مریستمی نوک ریشه، جلوگیری از تولید ریشه‌های جانبی از علائم مصرف این علف‌کش است.

آبامکتین Abamectin 1.8%EC

آبامکتين حشره­‌کش و کنه­‌کش با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی (سیستمیک محدود) بوده، از گروه آورمکتین می­ باشند. این ترکیب حاصل تخمیری است که به وسیله باکتری Streptomyces avermitilis تولید می­ شود. آبامکتين روي گيرنده‌های گابا (گاما آمينو بوتريک اسيد) در سيستم عصبي اثر می گذارد. GABA يك ناقل شيميايی بازدارنده در سيناپس­ های مغزی مهره ­داران و سيناپس­ های عصبی- ماهيچه­ ای در بی مهره ­گان می باشد كه اثر خود را با افزايش نفوذپذيری غشاء ناحيه پس­ سیناپسي نسبت به يون كلر اعمال می كند. آبامكتين فعاليت سيستميك محدودی دارد بطوريكه پس از محلول­پاشی روی گياه سريعا به درون برگ نفوذ كرده و به مدت چند هفته می تواند در آنجا بماند و با تغذيه حشرات مكنده جذب بدنشان می شود. آبامكتين از لحاظ آفت­ كشی تاثير تدریجی دارد ولی اثر فلج­ كنندگی آن بسرعت بروز میكند.

 

اتیون Ethion 47%EC

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی  از گروه فسفره  

اسپانسر Sponsor (Spinosad 24% SC)

اسپانسر حشره کشی تماسی-گوارشی از گروه اسپینوزین ها است که ماده موثر آن (اسپینوساد) از دو جزء اسپینوزین A و اسپینوزین D تشکیل شده است. اسپانسر ماده ای طبیعی است که در شرایط تخمیر هوازی توسط یک باکتری خاکزی (اکتینومیست) به نام Saccharopolyspora spinosa تولید می شود.  حشره­ کش اسپینوساد با دز مصرفی کم، مراحل مختلف زندگی بسیاری از آفات به ویژه لارو پروانه ها را در محصولات مختلف کنترل کرده، با تاثیر بر سیستم عصبی حشرات سبب فلج شدن و مرگ آن ها می شود. اسپانسر سازگاری خوبی با محصولات گوناگون (زراعی، سبزی و صیفی، درختان میوه و … ) دارد و می تواند در مدیریت تلفیقی آفات نیز به کار رود.

اکا Ekka (Acetamiprid 20% SP)

استامی­ پريد حشره كشی است از گروه نئونيكوتينوئيدها با اثر سيستميك، تماسی و گوارشی كه برای كنترل بسياری از آفات مكنده و برخی لاروها بكار می رود. استامی­ پريد از طريق برگ جذب و درگياه منتشر می شود. استامی­ پريد با اختلال درعمل گيرنده های عصبی نيكوتينك استيل كولين، سبب تاثير در سيناپس های سيستم اعصاب مركزی حشره می شود.